Интелектуална собственост 

Всички елементи на съдържанието на уебсайта VALIADIS.BG, включително снимки, текст, софтуерни програми, бази данни, дизайн, графики, чертежи и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Доколкото Услугите, предоставяни от "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваната в уебсайта информация, както и да копира или принтира от нея.

При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД,  се дължи на "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката. 

Обезщетения

Потребителят е длъжен да обезщети "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, на негови клиенти или на Потребители на уебсайта върху материалите и ресурсите, публикувани в уебсайта VALIADIS.BG.

Вън от предходната алинея, Потребителят се задължава да обезщети "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, както и всяко трето лице, за вредите, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителя.

Лични данни

"ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, пощенски адрес, адрес на електронна поща, длъжност, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

 "ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия;

"ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ