Загряване и охлаждане на електродвигателите

При включен електродвигател електрическата енергия се преобразува в механична, а електродвигателят се нагрява вследствие на загубите в него. Част от отделената топлина остава и нагрява допълнително електродвигателя, а друга част се излъчва в околното пространство. Процесът на нагряване на електродвигателя във времето от начална температура до установената протича по експоненциален закон (крива а от фигурата).

Крива на загряване и охлаждане на електродвигателите

Времеконстантата на нагряване Т има различни стойности при различните електродвигатели - примерни стойности са 20-40 минути. При проверката на електродвигателя по нагряване трябва да е изпълнено условието: Θуст < Θдоп.

Клас на изолация на електродвигателите

Допуска се претоварване на електродвигателите в загрято състояние (независимо от причините) до следните стойности, изразени чрез увеличението на тока и съответната продължителност по време:

- ток 1,25 от номиналния в продължение на 30 минути;

- ток 1,50 от номиналния в продължение на 2 минути.

При олаждане (крива б) процеса протича също по експоненциален закон:

Времеконстантите при нагряване или охлаждане зависят от условията на протичане на процесите и могат да бъдат различни. Времеконстантата Т може да се определи от кривите на нагряване или охлаждане чрез тангентата, в която и да е точка от кривата. Установената температура се достига за (3 - 4) Т.

Влиянието на надморската височина върху изменението на номиналната мощност на електродвигателите е следното:


Височина над морското равнище [м]

1000

1500

2000

2500

3000

4000

Мощност спрямо Рн [%]

100

97,5

95

92,5

90

85

При надморска височина от 1000 до 4000 метра може да се използва напълно номиналната мощност на електродвигателите, само ако охлаждащия въздух има температура, дадена на следващата фигура (в зависимост от класа на изолация на намотките).

Температура на охлаждащия въздух на електродвигателя

Примерното изменение на номиналната мощност в зависимост от температурата на околната среда (или охлаждащия въздух) е следното:

Температура на охлаж. въздух [°С]

40

45

50

60

Мощност спрямо Рн[%]

100

96

92

80

Когато обаче има случаи на работа при двете посочени неблагоприятни условия, номиналната мощност на електродвигателя се намалява с произведението от намалените мощности за двете условия (в %).

Намери цена на ел. двигател с параметри:

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ